Spôsob výučby a výsledky

DETIČKY (od 3-5 rokov)= v SKUPINÁCH :

 • vo forme hry a zábavy
 • s pomôckami, spojené s výtvarným umením, tanečným pohybom a spevom (foto v albume) 
 • striedanie aktivít v časovom rozsahu 25 min/ 1 hod minimálne 2-krát týždenne
 • dôležitá komunikácia s rodičmi 15-25 min, vysvetlenie Postupu cvičenia
 • vytváranie konštruktívnych návykov cez umenie pravidelnej dennej pozornosti a sústredenia
 • rozvíjanie dlhodobej pamäti, tvorivosti a kreativity, samostatného rozhodovania
 •  umenie prepájať teoretické informácie s každodenným životom
 • budovanie sebadôvery a sebavedomia

ŽIACI školského veku (od 5-17 rokov) = INDIVIDUÁLNE hodiny:

 • formou motivácie hudbou = hra obľúbených skladieb populárnej a filmovej hudby
 • s pomôckami - pre rýchle pochopenie teórie v praxi, videonahrávky, notový materiál
 • 1 hodina v rozsahu 45-60 min, odporúčané pre ustálenie návykov: od 2 hodín týždenne
 • komunikácia s rodičmi osobne, telefonicky alebo cez e-mail
 • pripájam ďalšie návyky: rozvíjanie trpezlivosti, vnímanie celistvosti, objavenie sebahodnoty cez silné stránky, vytvorenie pružnosti, postoja možností a príležitostí 
 • umenie vedome sa počúvať pri hre a pozorovať proces tvorenia

DOSPELÍ (od 18 rokov až neobmedzene) = INDIVIDUÁLNE konzultácie:

 • formou osobného rastu = vylepšovanie a rozvíjanie svojich schopností cez umenie hudby podľa vášho výberu
 • s pomôckami- cez už denne používané informácie a skúsenosti z každodenného života
 • 60-90 min hodina s pravidelnými týždennými konzultáciami po dohode
 • komunikácia osobne ,telefonicky i cez e-mail
 • pridávam návyky
 1. skúsenosť, že všetko čo chceme, sa dokážeme naučiť so správnym prístupom v každom veku
 2. ocenenie vlastnej tvorivosti 
 3. usmerňovanie na čistý zámer
 4. pochopenie, že sa všetko sa neustále mení, čo zatiaľ nevieme, môžeme sa dnes naučiť